ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ของ TONAO NARAK สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (^o^)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความหมายเทคโนโลยีสาสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

point2.jpg (5238 bytes)การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ
       ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์ป้อนทางแป้นพิมพ์
       การใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง(bar code)
c2-3-1.jpg (7998 bytes)
point2.jpg (5238 bytes)การประมวลผล เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เก็บมาได้
       เข้าสู่กระบวนการประมวลผลตามต้องการเช่น การคำนวน
       การเรียงลำดับข้อมูล แยกเป็นกลุ่ม ฯลฯ
       ส่วนใหญ่จะดำเนินการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จากส่วน
       สำคัญที่เรียกว่า ชิพในหน่วยซีพียู
c2-3-2.jpg (6355 bytes)
point2.jpg (5238 bytes)การแสดงผลลัพท์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์
       ซึ่งสามารถเป็นตัวหนังสือ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศน์
       หรือเสียง
c2-3-3.jpg (8911 bytes)
point2.jpg (5238 bytes)การทำสำเนา เป็นการทำสำเนาข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดเก็บไว้
       ในสื่ออิเลคทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ ให้มีหลายชุด เพื่อสะดวกต่อการ
       เก็บรักษา และการนำไปใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ทำสำเนา เช่น เครื่องพิมพ์
       เครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นบันทึก ฮาร์ดดิสต์หรือ CD-RON
c2-3-4.jpg (9226 bytes)
point2.jpg (5238 bytes)การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยัง
       อีกที่หนึ่ง ซึ่งอาจส่งกระจายไปยังปลายทางครั้งละมาก ๆ อุปกรณ์
       ที่ใช้ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
       คลื่นวิทยุ ดาวเทียม ฯลฯ
c2-3-5.jpg (10006 bytes)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น